Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2011 07 19

Bár már röviden bemutattam alább az 1848-as történéseket, most ismét visszatérek egy forrásközlés erejéig erre az időszakra. A több nagy városhoz hasonlóan a Pécsett is markánsan jelentkező zsidóellenes hangulat miatt a hitközség március 28-án magyar és német nyelvű felhívást adott ki, melyben oltalmat kér a keresztény polgároktól.  Tudjuk, hogy ennek nem sok hatása volt, a városi tanács a zsidókat a közhangulat nyomásának engedve a város  három napon belüli elhagyására szólította fel. A kiáltvány Pécsi Egyetemi Könyvtárban őrzött példánya alján az alábbi együttérző kézírásos megjegyzés olvasható, valószínűleg egy korabeli szemtanútól: “nagy mozgás volt a szegény Zsidókat mind ki akarták hajtani”. A dokumentum korabeli veretes magyar nyelvezete  és  mondhatni máig érvényes gondolati íve számomra igen figyelemre méltó. A szöveg eredeti helyesírását és központozását megtartottam.

Forrás: Schweitzer József –  A Pécsi Izraelita Hitközség története, Budapest, 1996, Függelék

Polgárok – Hazafiak!

A szabadság korát magyarország azon korának hiszszük, mi mellett az annyi meg annyi tiszta kebelből hangosan nyilatkozott közvélemény oda kíván minden erényes, és az édes magyar haza boldogságáért lángoló polgárok felhevült kedélyét irányozni, miszerint eme már jelszókint felkarolt békés átalakuláskor a szabadság renddel és keresztényi szeretettel legyen párosulva, és ne engedjétek meg, hogy a szabadság országában, a szabadságért embertársaitok eddig tűrt törvényes jogai  áldozatul essenek akkor, midőn a hon újjászületett alkotmánya e tizenkileczedik században nem rabszolgákat, hanem csak szabad embereket siet teremteni!

Lelkes polgárok! tiszta keblű hazafiak! ne kivánjátok, hogy a hitsorsosink ellen felizgatott kedélyek hullámaiba sodortatva tűzhelyeinket illy rögtön elhagyni kéntelenítessünk – engedjetek egy kis  derüt is azon borura, melly szomorú sorsunkra e két nap óta nehezedett, – higyétek el, – hogy Izrael istene rég megkérlette az Üdvözítőt, ki a legszentebbet véste a szívetekbe ezen isteni szabályával  “szeresd felebarátodat mint önmagadat!” – hidjétek el, hogy csak így működhettek a haza boldogságán leginkább, és felelhettek meg annak, mit e hon minister-elnöke is nem rég az általános rend és béke fentartása iránt körötökbe bocsájtott – gondoljátok meg, mikép a magyarföld hitfefeleink közt is csak magyarfiakat szülhet, kik a honért és e szeretett városért teendő bár minő áldozattól vissza nem ijednek. – Várjátok azért be a nem sokára következő azon összeolvadási  boldogabb perczet, mellyben minket többé idegeneknek nem fogtok tekinteni! – szóval lelkes polgárok s hazafiak! vegyétek keresztényi szeretet és oltalom alá!!!

a pécsi izraelitákat.
1848-hazafiak

A plakát részlete.

Read Full Post »