Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2011. december

JHVH

A szentélyt a zsinagógai tértől mívesen kialakított, megtört vonalú bronzrács választja el, amelyet a két szélén a szentélybe vezető négyfokú lépcső szakít meg. A feljárók belső oldalán egy-egy csak- nem három méter magas bronzkan-  deláber magasodik, hangsúlyozva a középső térrész fontosságát.
A szentélyrekesztő rácsot az ötszögű szószék szakítja meg, amely belenyúlik a zsinagógai térbe. Bíborszínű takarójának a padok felé néző oldalán arany színű kilenc ágú gyertyatartó van. A középső – sámesz, vagy sámás (= szolga) – gyertyatartóban kis lángnyelvek lobognak. (Ennek részlete látható e blog fejlécképén.) Tőle jobbra és balra 3-3 Dávid-csillag ill. 3-3 kis csillag. E terítőn olvasható a belső tér egyetlen magyar nyelvű felirata: “Ki Istenben bízik, nem csalatkozik.” A szószék mögötti emelvényen (mizrah) van az ugyancsak bíbor alapszínű, színesen hímzett bársonnyal borított tóraolvasó asztal. Ennek két szélén egy-egy ötágú gyertyatartó.
A keleti fal előtt magasodik a tóraszekrény impozáns építménye, amely a szentély járószintjénél három lépcsőnyivel magasabban áll. A tóraszekrény takaró  – parochet –  ugyancsak bíbor színű és ezüstszállal hímzett csillagok díszítik.

A tóraszekrény koronája.

A tóraszekrény két szélén a magas lábazaton 2-2 sima felületű, aranyozott fejezetű oszlop 1-1 keskeny pillért fog közre. Ezek a parochet magasságáig érnek. A takaró fölötti félköríves mezőben fa alapon aranyozott díszek között a két törvénytábla látható. Felette folytatódik a tóraszekrény felépít- ménye. Ennek zárópárkányán mindhárom oldalon aranyozott szegélydíszek láthatóak. A szekrény aranyozott hálómotívummal és nyolcszögletű csillagokkal borított negyedgömb kupoláját egy sokágú korona zárja. Ez már belenyúlik a keleti fal közepén lévő nagy körablak nyílásmagasságába. Az ablakosztók egy nyolcágú csillagot formáznak, melynek közepén héber betűkkel JHVH olvasható.
A szentélytér kék színű félköríves mennyezetét arany színű csillagok borítják. Innen lóg a tóraszekrény elé az örökmécs.
A tóraszekrénytől balra van a főrabbi széke, jobbra a kántoré. A szentélyben elhelyezett padokban a hitközség vezetősége foglal helyet.
A szentély északi falának ajtaja a főrabbi öltözőjébe visz, a déli ajtó a kántoréba. Az ajtókat barokkosan dús redőzetű, festett vörös drapéria keretezi, melyet szintén festett,  bojtos végű aranysárga kötelek húznak szét.
E kis helyiségek továbbvezetnek az észak- ill. délkeleti lépcsőházba. Az előbbi a kóruskarzatra, az utóbbi az orgonakarzatra visz fel. E lépcsőházak az udvar felől is megközelíthetőek.

Pillantás a Szentélybe a déli női karzat 1. szintjéről.

A tóraszekrény homlokíve a törvénytáblákkal.

A parochet részlete.

A szószék.

Ajtó a Szentély déli oldalán.

A tóraszekrény párkánydísze.

Read Full Post »

Sára

A női karzatok a zsinagóga nyugati homlokzatának két szélén lévő lépcsőházán át érhetőek el. A déli lépcsőház kövezetén festett héber betűkkel a “Sára“, az északiban a “Ráhel” név olvasható.
Az északi és déli oldal karzata két szintes és a keleti vége a Szentélyig ér.

Ráhel

A nyugati női karzat csak egy szintes. Ez gyakorlatilag a bejárati előcsarnok felett helyezkedik el, és mindkét lépcsőházból elérhető. A nyugati karzat falát három hosszúkás, záró félkörívükben Dávid-csillaggal díszített ablak töri át, melyek a térrész természetes megvilágítását biztosítják.
Felettük egy fekete-fehér számlapú, római számokkal ellátott falióra látható. Az ülőhelyek minden padsorban számozottak.
A hitközség létszámának folyamatos emelkedése miatt a 19. század végére szükségessé vált a női “templomszékek” számának emelése. Az elöljáróság ezért elrendelte, hogy a női karzatok padsorainak a számát háromról négyre kell emelni. Ezzel mindkét oldalon 56 új ülőhellyel gyarapodott a zsinagóga. Ez egyben a zsinagóga bevételét is növelte az éves székbérleti díjak révén.

Az ülőhely utolsó bérlője.

A nyugati karzat első padsorának bal szélén kis zománctábla hirdeti: “Müller Bianca tulajdona.” Müller Bianca neve megtalálható a “Könnyek Könyvében” is, mivel ő Auschwitz mártírja lett. A többi padon nincs utalás arra, kié volt a hely.
A karzatok mindkét szintjének mellvédjeit öt-öt állócsillár díszíti.
A halacha – a zsidó vallásjog – szerint a férfiakat és a nőket az imádkozás idejére el kell választani. Ez az elválasztás a mehice. Ez lehet fizikai elválasztás egy téren belül: függöny vagy faragott rács. Sok zsinagógában külön női karzatot hoztak létre. A reformzsinagógákban ez a szétválasztás már teljes mértékben hiányzik.
Köszönöm Mihály Amichay Éva e bejegyzéshez nyújtott  segítségét.
Forrás: A Pécsi Izr. Hitközség jelentése az 1894. évről. Pécsett, Telegdi Áron könyvnyomdája, 1895

1944. tavasza óta üres. A déli karzat első emelete.

Pillantás a nyugati karzatról az északi első szintjére.

   

Read Full Post »

A zsinagóga belső falainak alapszíne téglavörös. Ezt az ablakok között elhelyezett háromkarú falilámpák tenge- lyében egy Dávid-csillagok és hatkarélyú egyszerű rozet- taminták váltakozásából álló függőleges sáv szakaszolja.
A karzattartó oszlopok, valamint a déli és az északi falba konzolként épített féloszlopok fejezeteit aranyo- zott indamotívum fogja közre.
Az északi és a déli falat öt-öt ablak töri át.
A földszinti ablakok kerek formájúak, közepükön sárga- kék színű  nyolcszögletű csillag, melyben egy másik, karcsú szárú , ugyancsak nyolcszögletű piros-fehér csillag látható.  A felettük lévő hosszan elnyújtott, félkörívesen záródó ablakok átfogják mindkét karzat szintjét. Ezek dísze mindkét emeleten a mózesi törvénytáblák sziluettjét idéző, színes üvegnégyszögekből kialakított kompozíció.
A karzattartó oszlopok között a gerendákról kis sárga csillagokkal borított fehér gömbburás csillárok lógnak. Az emeleti karzatok párkányán karcsú oszlopú hasonlóan fehér burás állócsillárokat helyeztek el.
A keleti falon, a szentélytől jobbra és balra, két egyszerű kivitelű, héber feliratos tábla látható. Kereteik körül  fekete gyászszalag, melyet a deportációból visszatértek helyezték el az áldozatok iránti kegyeletük jeléül.
A zsinagógai tér keleti széle közepén, a szentélyrekesztő rács előtt, a mozaikpadlóba egy fekete héber betűsor látható, melyek számértéke  (jobbról balra: 400+200+20+8) 628 a kis időszámítás szerint. Ez 1868-nak felel meg, ekkor készült el a zsinagóga.

Pillantás az északi női karzatra.

Read Full Post »

A zsinagógában semmilyen alakábrázolás nem található, ugyanis a 2. parancsolat szerint: “Ne legyenek neked idegen isteneid  előttem, ne készíts magadnak faragott képet, vagy bármilyen alakot arról, ami az égben fent, a földön lent, és a vízben a föld alatt van…”
(Mózes II, 20. 3-4)
A zsinagógai teret sík kazettás mennyezet fedi, melynek négyzet alakú rekeszeit szimmetrikusan szerkesztett,  stilizált motí- vumokból építkező, színes ornamentika díszíti.  A 3 x 5 kazetta kompozíciója megegyezik. A kétszintes női karzatok mennyezetein szintenként eltérő díszítőfestés látható.

A középső tér kazettamennyezete.

A női karzat mennyezetdísze.

A női karzat mennyezetdísze.

Read Full Post »