Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Cserép Elemér’

ZS1Ebben az bejegyzésben egy újabb kordokumentum olvasható a zsidó tulajdonú ingóságokkal kapcsolatban.  A levelet dr. Zala J. Béla a pécsi polgármesteri hivatal Népjóléti és közigazgatási ügyosztályának I. osztályú aljegyzője írta dr. Esztergár Lajos polgármesternek.
Mielőtt közlöm a dokumentumot, álljon itt pár sor a benne említett Harmat családról. A családfőt, Harmat Miksát, a német megszállás után letartóztatták és internálták. Felesége, fia és fitestvére sorsáról a helyi napilap, a Dunántúl, közölte az alábbi szövegű írást 1944. májusában: „Hármas öngyilkosság. Megmérgezte magát, sógornőjét és annak fiát Harmat Adolf pécsi fogorvos.
Pécs, jún. 12. – A Király utca 31. számú házban lakott dr. Harmat Adolf 51 éves fogorvos, valamint sógornője, Harmat Miksáné Réti Magdolna 42 éves asszony Iván János nevű fiával.
Dr. Harmat lakásának egy részét, mivel zsidónak számít, igénybe vették. A számukra meghagyott részben azután hétfő reggel családi dráma folyt le. A fogorvos több fiola morfiumot fecskendezett sógornőjébe, majd a kisfiúba, azonkívül nagyobb adag veronált is beadott nekik. Ezután saját magát mérgezte meg ugyancsak morfiummal és veronállal.
A méreg oly nagy mennyiségű volt, hogy Harmat Iván Jánost pár percen belül megölte és dr. Harmatot, valamint sógornőjét is életveszélyes állapotban szállították a klinikára. Dr. Harmat még reggel szintén meghalt, sógornője életben maradásához nincs remény.
A vizsgálat során búcsúleveleket találtak lakásukon, amelyben bejelentik, hogy közös elhatározásból válnak meg az élettől, amelyet meguntak.Egy másik levélben az új lakónak adnak felvilágosítást, hogyan kezelje a gázt.
Halálba indulásuk előtt mindhárman levágták ruháikról a sárga csillagokat. Az orvosi rendelő berendezését, valamint bútoraikat hatósági zár alá vették.”

Az alábbi irat eredetije a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában található.

“P o l g á r m e s t e r   Ú r!

            Harmat Miksa, zsidó volt Király u. 31. szám alatti lakását a Polgármester Úr a m. kir. honvédség részére bocsájtotta rendelkezésére. A m. kir. pécsi honvéd állomásparancsnokság pedig ezen 4 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha és kamrából álló lakást Cserép Elemér m. kir. honvéd százados úrnak utalta ki.

            Zsidó lakásról lévén szó, az ingóságok számbavétele során felvett alapjelentésből kitűnőleg megállapítható, hogy a volt zsidó lakó bútorainak egy része a lakás elkülönített részében van elraktározva, ami azonban ott nem fért el, az a százados lakásában van.

            A kiküldött hatósági közeg útján az már napok óta több ízben felkértem a százados urat, hogy szíveskedjék az ő lakásában lévő ingóságokról egy leltárt adni, sőt felajánlottam, hogy a kiküldött hatósági közeg a leltárt elkészíti, csupán azt a szívességet tegye meg, hogy a nála lévő ingóságokat jelölje meg. Úgy a százados úr, mint a felesége ezen kérésünk teljesítését is megtagadták.

            Miután ilyképp a zsidó ingóságok számbavételét és annak az illetékes pénzügyi hatóságok részére leendő átadásának előkészítését illetően akadályok merültek fel, mély tisztelettel kérem a Polgármester Urat, szíveskedjék Cserép Elemér százados úr felettes parancsnokságánál közbenjárni, hogy a lakásában levő zsidó ingóságokra vonatkozó leltárt kettő példányban készítse el, vagy legalább egy megfelelő időpontban újból kiküldendő hatósági közegnek a szükséges adatokat a leltár egybeállítására vonatkozóan adja meg.

Teljes tisztelettel:

Pécs, 1944. július hó 23-án.

Zala
aljegyző”

Cserép Elemér elöljáróját írásban arról tájékoztatta, hogy a lakásában lévő zsidó ingóságokat május 25-én írásban bejelentette és a Pénzügyigazgatóságot is értesítette az ezekre vonatkozó vételi szándékáról. Állítása szerint vele hatósági közeg a leltározásról egyszer sem tárgyalt, csak a feleségével, aki nem kívánt közreműködni a leltározásban, mivel a három gyermeke teljesen leköti. Előzetes időpont-egyeztetés alapján azonban ő a leltározás lebonyolításához rendelkezésre áll. Ez augusztus végén megtörtént.

cserep-alairas

Read Full Post »