Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Dr. Perls Ármin’

chkbuchA helyi Chevra Kadisáról – magyar nevén a Szent Egyletről – e blog több bejegyzésében is találhatóak adalékok. Itt a Chevra Kadisa 1894. évi jelentéséből mutatom be a szervezet tagjainak névsorát. Természetesen az akkori főrabbi, dr. Perls Ármin, neve is megtalálható a listában.
A Pécsi Izraelita Község megalakulása utáni években – tehát a 19. század közepén – az elöljáróság azt a határozatot hozta, hogy akik az ilyenkor szokásos díj megfizetése után a községbe felvételt nyernek, azok automatikusan a Chevra Kadisának is tagjai lesznek. A belépési díjat – a kor országosan bevett szokásától eltérően – úgy osztották meg, hogy ennek 2/3 része a község pénztárát illette, 1/3 része pedig a Chevra Kadisa pénztárát.
Ez a gyakorlat idővel – egyelőre nincs adatom, hogy pontosan mikor – megváltozott: a községi és a Chevra-tagság ketté vált, azaz nem minden kebelbéli tag lett egyben a Chevrának is tagja.
Az alábbi lista 293 névből áll. Az 1894. évről szóló hitközségi jelentés nem tartalmazza, hány községi adót fizető izraelita volt Pécsett. Az 1898. évi jelentés 441 fő adófizetőt sorol fel. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 19. század végén – bár a két számadat között eltelt négy év – a kebelbéli tagoknak  kb. 60 %-a volt egyben a Chevra Kadisának is tagja. 40 évvel korábban ez elképzelhetetlen lett volna, akkor “dupla, vagy semmi” volt az alapelv. Tempora mutantur et iudeos mutantur in illis.

Köszönöm Ábrahám Verának a forrásomként szolgáló Chevra Kadisa jelentés másolatának megküldését.

A képek kattintással nagyíthatóak.

ckk_1894_1

chk_1894

Read Full Post »

???????????????????????????????A pécsi hitközség 1895-ben az előző évről tartott közgyűlési jelentésében az alábbiakat örökítette meg Kossuth halála kapcsán:
“Az elmúlt év márczius hó 20-án gyászhír járta be az országot s minden magyar szívében fájdalmas visszhangot keltett: K o s s u t h  L a j o s, nagy hazánkfia, nemzeti történetünk egyik kimagasló alakja, elhunyt. A halálhír vétele után az elöljáróság márczius 22-én gyűlést tartott s elhatározta, hogy
1. az elhunyt családjának távirat útján fejezi ki mélyen érzett részvétét,
2. a temetésen küldöttségileg képviselteti magát
3. a templomban és iskolában gyászünnepélyt rendez
4. a tanácsteremben az elhunyt arczképét elhelyezi.
A temetésen a hitközség dr. Perls Ármin főrabbi, Wetheimer Jakab, Glass Hermann, Deutsch Ádám, Stern Károly, Schwabach Zsigmond urak által volt képviselve, kik Pécs. szab. kir. város küldöttségéhez csatlakoztak.
A gyászistentisztelet április hó 5-én tartatott meg templomunkban a városi hatóságok és előkelőségek jelenlétében. Az ünnepi beszédet, melyet dr. Perls Ármin főrabbi elmondott, 500 példányban kinyomattuk és a hitközségi tagjai között kiosztottuk.”

A bejegyzéshez forrásul szolgáló hitközségi jelentés megküldését Ábrahám Verának köszönöm. 

kossuth2

A pécsi Kossuth emlékmű (1908). Készítője egy helyi német család sarja, Horvay (Hoppel) János.

 

Read Full Post »

Ebben a bejegyzésben Dr. Perls Ármin főrabbi publikációinak listáját adom közre Weisz Gábor összeállításában. Weisz Gábor (1857-1943) a pécsi izraelita hitközség főtitkára volt, Perls  főrabbi közvetlen munkatársa.
Az alábbi két fotó az 1929-ben kiadott “A Pécsi Izr. Hitközség monográfiája” című mű 38. és 39. oldaláról készült. Az első sajnos nem elég éles, de még olvasható.
A szövegben szereplő rövidítések feloldásai: M. Zs. Sz. = Magyar Zsidó Szemle; I.M.I.T. = Izraeli Magyar Irodalmi Társulat; R.E.J. = Revue des Études Juives. Ez utóbbi egy 1880-ban alapított negyedéves francia szakfolyóirat, amely a zsidó tudományok köréből közölt tanulmányokat. A “Magyar Izrael” a rabbikar folyóirata volt.

Read Full Post »