Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Fürst Löbl’

Löbl zsinagógája 2012-ben.

FL egykori  bonyhádi imaháza  – 2012-ben.

Az előző bejegyzésben bemutattam azt az 1840-es városi tanácsi határozatot, amely kiutasította az engedély nélkül Pécs határában lakó bonyhádi zsidókat. Közülük Fürst Löbl később megpróbálta a hivatalos utat is járni, amiről ez a tanácsi határozat született:

“Fürst Lőbl e’ város határában lévő Rátzvároson tilalom ellen tartózkodó zsidó, némelly Bizonyítványoknak felmutatása mellett megengedtetni kéri: hogy e’ városban, mint állandó lakos, bejöhessen és itt maradhasson. Meghallgatván e’ kérelem eránt a’ Kebelbéli Kalmárok azt több fontos okoknál fogva kéréstől elmozdíttatni kérik.

Minthogy a’ folyamodó bizontalan tartózkodású, semmi helyes, vagy illető Törvényhatóságtól viseletéről hiteles Bizonyítványt fel nem mutathat; ő pedig e’ városból az ifjaknak tolvajságra történt eltsábítása miatt, mint e’ városban lappangó, mind a Kapitányi hivatal, mind ezen Tanáts által kitiltatott; és ezért a’ nem illető Helyekről nyert Bizonyítványai hitelt nem érdemelhetvén; nehogy néki több illetlen tettekre alkalom nyujtasson, annak e’ városban, vagy határán lévő további lakás megtagadtatik és a Kapitányi hivatal ezen végzésnek pontos megtartatására utasíttatik.” 

Read Full Post »

Bonyhád-1

A zsidó múlt egyik emléke Bonyhádon.

Az 1840. évi XXIX. törvénycikk egyebek közt kimondta, hogy a zsidók, “ha ellenök erkölcsi magaviseletök tekintetéből bebizonyított alapos kifogás nincsen, az egész Országban és kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak, – kivévén egyedül (…) a bányavárosokat”. Pécs szabad királyi város tanácsa ez ideig meglehetős hatékonysággal védekezett a zsidók beköltözése ellen: ekkor a mintegy 13 ezer lakosból kb. 70 volt izraelita.
A törvényi engedély alapján a szomszédos Tolna vármegyéből, jelesül Bonyádról, is több zsidó szeretett volna a régió legnagyobb városába bejutni. A pécsi magisztrátus a törvénnyel ugyan nem mehetett nyíltan szembe, de igyekezett bürokratikus eszközökkel fékezni az itteni letelepedésüket.
A pécsi városi tanács 1840. évi jegyzőkönyve az alábbi sorokat tartalmazza e “migráns” jelenséggel kapcsolatban:

Deutsch Jakab, Fürst Löbl és Heimann Mózes Bonyhádi Zsidók az esztendőnek nagyobb részét e’ városban eltöltvén,
Minthogy a’ kóborlókat e’ városban megszenvedni a’ jó rend ellenére lenne; azért meghagyatik a’ 3 Zsidónak, hogy a’ jövő Mártius hónap végéig e’ várost okvetlen hadgyák el, különben fenyíték alá vétetnek.”

Read Full Post »