Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Glass Hermann’

Wolf Rezsin síremléke a pécsi temetőben.

Wolf Rezsin síremléke a pécsi temetőben.

Wolf Rezsin a zsidó naptár szerint 5679 Hesván 23-án hunyt el, épp kinyílófélben lévő rózsabimbó korában, 20 évesen. Mivel nem volt saját családja, a szülei halála után már senki sem emlékezett meg róla a jorcájtján, azaz a halála évfordulóján. Ez pontosan egy hét múlva lesz, de akkor nem leszek a gépem közelében, így most írok róla.
Wolf Rezsin síremléke fekvő ovális formájú, melynek alsó része felfelé enyhén vastagodó babérkoszorút formáz, felső ívében pedig rózsák – hervadhatatlan rózsák! – sorjáznak. Az általuk közrefogott és enyhén besüllyesztett sík felületen fekete színű héber és latin betűs felirat áll. (A fotó kattintással nagyítható.)
A kőkoszorú-síremlék egyedi megoldás, nem láttam ilyent (de hasonlót sem) az általam eddig bejárt baranyai és tolnai izraelita temetőkben. Ennek kapcsán pillantsunk vissza vagy 130 évvel ezelőttre.
A városi polgári gyászkultúra ekkora már elterjedt szokásai – díszes ravatalozás, felékesített gyászkocsik, drága koszorúk – hatottak a pécsi és a mohácsi zsidóságra is. A tehetős izraeliták maguk is igényelték ezt a fajta látványos ünnepélyességet. A Chevra Kadisák vezetése és a rabbik természetesen felléptek ezek átvétele ellen. A koszorúk küldését azonban nem sikerült gyorsan száműzni a zsidó temetésekről.
A pécsi Chevra Kadisa 1891. január 21-én tartott ülésén foglalkozott a kérdéssel: “Az utóbbi időben annyira elharapódzott a célszerűtlen fényűzés a temetések rendezésénél, valamint a  … koszorú adományok, melyek a zsidó vallás szellemének és szokásainak nem felelnek meg,” ezért határozatban rögzítette: a kegyelet nem nyilvánulhat meg “külsőségekben, fényűzés, pompa, koszorú özön s fényes ravatalozásban…, mert ezzel az egyenlőség még a halálban is megszűnnék, …mert szent vallásunk szelleme és szokásai ily eljárást nem ismernek, azt egészen idegenszerűnek tartják, sőt egyenesen mint más vallástársulatoktól átvett szokást elítélik.”
Azt, hogy Wolf Rezsin temetésén volt-e koszorú, nem tudjuk. De haló porai felett mégis van egy majd’ 100 éve, ami ellen a Chevra Kadisa nem emelt kifogást.
A Chevra vezetősége végül egy könyvet nyitott, amibe bejegyezték az elhunyt rokonságától “koszorúmegváltásként” jótékony célra felajánlott összegeket. Ez már jobban megfelelt a zsidó hagyományoknak.

Forrás és ajánlott irodalom: Radnóti Ilona: Temetkezési szokások a Pécs-baranyai zsidóság körében a dualizmus korában. In: Weiszmayer és Fuchs

Az alábbi fényképek kattintással nagyíthatók.

koszoruadomanyok

A koszorúmegváltások céljából felfektetett könyv belső címlapjának részlete.

glassherm

weissm

jAE

Read Full Post »

???????????????????????????????A pécsi hitközség 1895-ben az előző évről tartott közgyűlési jelentésében az alábbiakat örökítette meg Kossuth halála kapcsán:
“Az elmúlt év márczius hó 20-án gyászhír járta be az országot s minden magyar szívében fájdalmas visszhangot keltett: K o s s u t h  L a j o s, nagy hazánkfia, nemzeti történetünk egyik kimagasló alakja, elhunyt. A halálhír vétele után az elöljáróság márczius 22-én gyűlést tartott s elhatározta, hogy
1. az elhunyt családjának távirat útján fejezi ki mélyen érzett részvétét,
2. a temetésen küldöttségileg képviselteti magát
3. a templomban és iskolában gyászünnepélyt rendez
4. a tanácsteremben az elhunyt arczképét elhelyezi.
A temetésen a hitközség dr. Perls Ármin főrabbi, Wetheimer Jakab, Glass Hermann, Deutsch Ádám, Stern Károly, Schwabach Zsigmond urak által volt képviselve, kik Pécs. szab. kir. város küldöttségéhez csatlakoztak.
A gyászistentisztelet április hó 5-én tartatott meg templomunkban a városi hatóságok és előkelőségek jelenlétében. Az ünnepi beszédet, melyet dr. Perls Ármin főrabbi elmondott, 500 példányban kinyomattuk és a hitközségi tagjai között kiosztottuk.”

A bejegyzéshez forrásul szolgáló hitközségi jelentés megküldését Ábrahám Verának köszönöm. 

kossuth2

A pécsi Kossuth emlékmű (1908). Készítője egy helyi német család sarja, Horvay (Hoppel) János.

 

Read Full Post »