Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány’

kipa1Ebben a bejegyzésben folytatom az 1848-as pécsi események zsidóságot érintő részleteinek az ismertetését. Alább a városi tanács jegyzőkönyvének egy szakaszát közlöm az április 7-i ülésről, melynek egyik témája a “zsidóügy” kezelésével kapcsolatos országos rendelet ismertetése volt.
Az eredeti dokumentum megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában.

“A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány folyó évi Április 3-áról a’ haza némelly városaiban a’ moses vallásu lakosok ellen mutatkozott türelmetlen és erőszakos mozgalmak letsillapítása tárgyában a hatósági Elnök Urakhoz menesztelt rendelményében: nehogy az eddigi békés átalakulásunk tiszta dicsősége jogellenes mozgalmak által homályosíttassék be most, midőn az izraelitákra nézve nem is új politikai jogok adása forog fenn, hanem csupán, hogy a legközelebbi országgyűlésen meghozandó rendeletig már megnyert törvényes jogaikban ne háboríttassanak, az illető Elnököket figyelmeztetve, nekik következők tétetnek kötelességükké:
1-ször Oda munkálódjanak, hogy a zsidók elleni ellenszenv is hazánk e új napjaiban sírba szállt olly sok előítéletekkel együtt elenyésztetvén, a’ törvények oltalmazó erejét ők is érezhessék.
2-szor Miután vagyoni és személybiztonsága mindenkinek a törvények paizsa alá van helyezve, eszközöltessék, hogy az senki által meg ne sértessék; minden, ki e’ részben magát bűnössé teszi, az okozandó kárért egész vagyonának értékéig felelőssé tétetvén.
3-szor Miután a’ nemzet legnagyobb kincse a’ szabadság fenn nem állhat ott, hol a jogok költsönösen tiszteletben nem állanak: a’ rend, csend és törvényeknek fenntartását azoknak egyedüli megdönthetetlen támasza, a nemzetőrség által eszközöljék, mindannyiszor, amennyiszer azok ellen tettleges mozgalmak mutatkoznak, – a sorkatonaságot csak ott és annyira lehet egyedül védőleg alkalmazandván, hol egyenesen a személy és vagyonbátorság támadtatik meg.
4-szer Egyszersmind az Izraelitákat is komolyan figyelmeztessék, hogy jelen körülményekben mindent elkerüljenek, mi által maguk ellen ingerültséget okozhatnának.”

A tanács a jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a rendeletet tudomásul vette.

Read Full Post »